Free Swedish Listening Resources: Swedes Abroad

 


 ← return to list of resources


 

 

Svenska är ju inte ett så där väldigt stort språk ute i världen ,men jag hörde för inte så länge sedan att det faktiskt finns en by i Argentina där det bor svenskättlingar som har försökt att behålla språket och en del traditioner. Och de kom tror jag under slutet av 1800-talet till… först till Brasilien. Det var ju väldigt fattigt i Sverige under mitten på 1800-talet, mitten slutet, och det var då som jag tror det var nästan 25 % av Sveriges befolkning som utvandrade. Och de flesta åkte ju till USA, men det var oftast de som hade det lite bättre ekonomiskt som kunde ta sig till USA för dit var man tvungen att betala båtbiljetten över. Men däremot läste jag ganska nyligen att de svenskar som inte ens hade råd att ens köpa en biljett över till USA, de hamnade i Brasilien för att i Brasilien behövde man på den tiden väldigt mycket arbetskraft och då betalade man faktiskt biljetten för de svenska som ville åka över, så att de allra allra fattigaste hamnade i Brasilien. Och då var det tydligen en ganska så stor grupp som sedan förflyttade sig från Brasilien till Argentina. Jag tror det var något med att de hade svårt att ställa om sig till det klimatet, och många av dem var ju också jordbrukare så det kunde väl inte riktigt anpassa sig till den jorden, eller till de förhållandena så att de, ja, de flyttade till.. så småningom till Argentina, inte för att det var bättre där, just klimatmässigt , för det var ju också ganska annorlunda Sverige, men där finns i alla fall fortfarande en svensk by där de pratar svenska.

 

Swedish isn’t exactly a major language out in the world, but I heard not so long ago that there is a small village in Argentina where there live Swedish descendants who have tried to keep the language and some traditions. And they came, I think, during the end of the 1800-hundreds to.. first to Brazil. Sweden was a very poor country during the mid 1800-hundreds, the mid and end, and it was then, I think, that almost 25 % of Sweden’s population emigrated. And most of them went to the USA, but it was usually those who had a slightly better economy who could go to the USA because to go there you had to pay for the ferry ticket over. But I read quite recently that the swedes who couldn’t afford to buy the ticket over to the USA, those ended up in Brazil, because in Brazil there was a need for labor and then they actually payed the tickets for those swedes who wanted to go over, so the very poorest ended up in Brazil. And after that there was supposedly a quite large group which later moved away from Brazil and to Argentina. I think it was something about them not being able to adapt to the climate, and many of them were farmers, so they couldn’t really adapt to that kind of soil and land, or to the conditions there, so they, yes, they moved to, eventually to Argentina, not that it was much better there, climatically, because it was also quite different from Sweden, but anyway, there still exists a Swedish village where they speak Swedish.

 

 

 

 

 

 


Return to top of page ↑


© 1997 - 2015 Jennifer Wagner
• E-mail: ielanguages [at] gmail [dot] com